Đăng nhập

Vui lòng nhập thông tin đăng nhập

THÔNG BÁO


Hiện nay, Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia đang tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống. Vì vậy, việc đẩy dữ liệu liên thông từ cơ sở bán lẻ, cơ sở bán buôn thuốc lên Hệ thống

cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia còn tình trạng gián đoạn, chưa đầy đủ. Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.